Statut Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei” zwany dalej „Stowarzyszeniem”,  posiada osobowość prawna i działa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 07.04.1989 r. – „Prawo o Stowarzyszeniach”, ustawy o działalności pożytku publicznego oraz niniejszego statutu i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu KRS i posiadającym osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Uśmiech Nadziei”.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Łopienno.

2. Pierwsza siedziba Stowarzyszenia mieści się w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie 62-213 Łopienno 119 prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Poznaniu przy ul. Łąkowej 1-4.

3. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały.

4. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach ustawowych i statutowych.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 5

1.Stowarzyszenie może w ramach działalności statutowej oraz w zgodności z przepisami prawa przekazywać do publicznej wiadomości informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia, w tym potrzeb jego podopiecznych, wykorzystując do tych celów portale społecznościowe, organizacji pożytku publicznego, rządowe i pozarządowe, a także współpracujących z Stowarzyszeniem podmiotów.

2. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie może zamieszczać informacje o Stowarzyszeniu oraz o potrzebach jego podopiecznych w mediach, tj. w stacjach telewizyjnych, radiowych, prasie, internecie, itp.

3. Stowarzyszenie może używać dokumentów, pieczęci, wizytówek, naklejek, znaczków, broszur, odznaczeń, itp., w celach informacyjnych o Stowarzyszeniu, a także w celu uhonorowania swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub podmiotów zewnętrznych,  za działalność na rzecz Stowarzyszenia i jego podopiecznych.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia

§ 6

Celami stowarzyszenia są:

a)      wspieranie działań statutowych DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Łopiennie.

b)      pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie,

c)      rozbudowa adaptacja i modernizacja obiektu DPS stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych

d)      rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy lub wspieranie osób niepełnosprawnych.

e)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

f)       podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej.

g)      działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą

h)      działalność charytatywna,

i)        promocja i organizacja wolontariatu

j)        ochrona i promocja zdrowia,

k)      nauka, edukacja, oświata i wychowanie

l)        świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym spoza DPS w Łopiennie

m)    propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Prowadzenie działalności społecznej w tym:

a)      pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych,

b)      organizowanie i prowadzenie, terapii, rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych

c)      wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami,

d)      ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych

e)      organizowanie warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

f)       propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, m.in. poprzez organizowanie wyjazdów i warsztatów dla osób niepełnosprawnych,

g)      organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń iw wykładów, dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,

h)      pozafinansowe wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji życiowej,

2. Nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi.

3. Wymianę i edukację kulturalną w tym m.in. poprzez:

a)      organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,

b)      wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

c)      przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym

4. Uzyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju i za granicą na działalność statutową w tym poprzez:

a)      pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych,

b)      organizowanie kwest pieniężnych,

c)      organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,

d)      pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych

5. Promocję i organizację wolontariatu.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być także  każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską, a  Zarząd Stowarzyszenia, w formie uchwały zaakceptuje kandydaturę. W takich przypadkach Zarząd podejmie uchwałę, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej przez kandydata na członka zwyczajnego.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia „Uśmiech Nadziei”

2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały, podjętej przez ten organ nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji przez kandydata na członka wspierającego.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Taka osoba staje się członkiem honorowym, na wniosek Zarządu albo pięciu członków Stowarzyszenia, po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. zgłaszania wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia.

2. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

3. udziału w zebraniach, wykładach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. uczestniczenia i korzystania ze  wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

5. otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia oraz posiadają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z wyłączeniem obowiązku  opłacania składek.

§ 16

Członkowie honorowi mają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, jednakże z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, na skutek dobrowolnej rezygnacji pisemnej członka  z przynależności do Stowarzyszenia,
 2. wykluczenia przez Zarząd z następujących przyczyn;

a). z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres trzech miesięcy,

b). z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c). zaprzestania aktywnej działalności lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy, na rzecz Stowarzyszenia,

3. utraty praw obywatelskich, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu,

4. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego

 1. działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni, od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem Zarządu.
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władze Stowarzyszenia tworzą:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w okresie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, z tym zastrzeżeniem, że w tym trybie można powołać nie więcej niż dwie osoby.

4. Każdy z członków władz Stowarzyszenia może być odwołany, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień statutu lub nierealizowania celów Stowarzyszenia

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział;

a). z głosem stanowiącym –  członkowie zwyczajni,

b). z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków, chyba, że inaczej stanowią dalsze postanowienia statutu. W każdym przypadku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania w sposób tajny.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy, od zakończenia poprzedniego roku kalendarzowego. Termin i miejsce zebrania oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie, na skutek zwołania przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co  najmniej ¼ ogólnej liczny członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane przez Zarząd, w terminie trzech miesięcy, od daty wpływu wniosku. Termin i miejsce zebrania oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia.

§ 22

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

2.ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia, w tym m.in zasad prowadzenia przez Stowarzyszenia działalności gospodarczej i wydawniczej,

3. ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych świadczeń, na rzecz Stowarzyszenia,

4. uchwalanie budżetu lub zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem,

6. powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

7. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, po upływie kadencji,

10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

12. podjęcie uchwały o rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 23

1.Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który działa zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, powołanych w odrębnych głosowaniach przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4. Podział funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom

Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.

5. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków Zarządu łącznie.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

Do uprawnień Zarządu należy:

1. realizowanie celów Stowarzyszenia,

2. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,

3. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków.

4. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nie uregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

8. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 25

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 26

1. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, powołanych przez Walne Zebranie Członków w odrębnych głosowaniach. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu,  a Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 28

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny z działalności Zarządu oraz wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium,

3. przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,

4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków,

5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

6. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zwołania Zarządu,

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 29

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. Fundusze i majątek stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, dotacji państwowych i samorządowych.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność, o której mowa w § 6,
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub jego siedzibie i przeznaczane wyłącznie na cele statutowe.

§ 30

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.

3. W stowarzyszeniu obowiązuje zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

     4. W stowarzyszeniu obowiązuje zakaz przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

     5. W stowarzyszeniu obowiązuje zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

     6. W stowarzyszeniu obowiązuje zakaz zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 33

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wymagają podpisów dwóch członków Zarządu działających łącznie, pod rygorem nieważności.

2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków, uprawnionych do głosowania.

§ 35

W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 36

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego.