Przyjęcie do Domu

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie związane jest z wydaniem trzech decyzji administracyjnych:
1. Decyzji o skierowaniu wydanej przez gminę właściwą dla danej osoby,
2. Decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
3. Decyzji o odpłatności.

Ponadto potrzebne są następujące dokumenty:

-    postanowienie Sądu Rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby małoletniej),
-    postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu*,
-    prośba osoby zainteresowanej przyjęciem, rodziców lub opiekuna prawnego,
-    wywiad środowiskowy,
-    opinia dotycząca sprawności,
-    zaświadczenie o stanie zdrowia,
-    wyniki badań lekarskich,
-    wypisy ze szpitala,
-    zaświadczenie lub opinia psychologa,
-    zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi)
-    aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający źródło dochodu rodziny i dziecka,
-    akt urodzenia,
-    dowód osobisty*,
-    potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego,
-    orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
-    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
-    świadectwa szkolne,
-    fotografie – 4 szt.

*Dokumenty oznaczone gwiazdką mają charakter fakultatywny, uzależniony od stanu faktycznego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 427 08 90 lub 668 689 360.