Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" – Darowizna

 Zapotrzebowanie na dary rzeczowe Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie:

 1. Słodycze
 2. Owoce, warzywa
 3. Cukier
 4. Masło, margaryna, olej
 5. Nabiał (sery, serki, jogurty)
 6. Odzież, bielizna dziecięca i damska, piżamy, koszulki bawełniane
 7. Obuwie, obuwie sportowe, skarpetki, dresy
 8. Pościele, prześcieradła, koce i kocyki
 9. Chemia kosmetyki (płyny do kąpieli, szampony, kremy nawilżające, balsamy, żele pod prysznic, mydła)
 10. Chemia gospodarcza (płyny do mycia naczyń, podłóg, szyb, WC)
 11. Proszki do prania, płyny do prania i płukania
 12. Kubki, talerze deserowe, obiadowe, sztućce
 13. Puzzle
 14. Kanwy do wyszywania (gotowe wzory), płótno, mulina
 15. Płyty z muzyką relaksacyjną
 16. Filmy, bajki 
Chcesz wspólnie z Nami zmieniać otaczającą nas rzeczywistość?

Skontaktuj się z nami, by przekazać darowiznę

  Pobierz wzór umowy darowizny

 

W zamian ofiarujemy coś, czego nie da się zmierzyć żadną miarą – 

 UŚMIECH NADZIEI !!!

 

Darowizny osób fizycznych

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 • Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.
 • Przekazane organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 • Przekazane na cele kultu religijnego.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf).

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 Darowizny osób prawnych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 • Przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie);
 • Organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy;
 • Prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. Dokumenty potwierdzające darowiznę przechowujemy 5 lat.