Historia Domu

Rys historyczny

W roku 1935 Siostry Elżbietanki zakupiły pałac od władz gminy i po remoncie urządziły w nim Dom Opieki dla dzieci. Tego samego roku przyjęto dzieci ubogie w wieku przedszkolnym z Łopienna i okolic. W 1936 r. powstał Dom Dziecka z zachowaniem działalności opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci przedszkolnych oraz kursów dla dziewcząt z okolicy. Placówka otrzymała nazwę „Dom Specjalny dla Dzieci Łopienno”. W okresie wojny i okupacji swą działalność siostry prowadziły nie w macierzystym obiekcie, tylko w miejscu wskazanym przez okupanta, gdyż Dom był zajęty przez wojska niemieckie (hitlerjungen). Po zakończeniu działań wojennych do swojego Domu powróciły w lutym 1945 r. Zastały go doszczętnie zdewastowanym. Podjęły się ponownie trudu urządzenia Domu Dziecka i przyjęły ponad 100 osieroconych dzieci z Powstania Warszawskiego.

Od 1 września 1951 r. dokonano reorganizacji Domu. Przywieziono dziewczęta głęboko upośledzone, głuchonieme i nie chodzące. Zmieniono więc nazwę placówki, która brzmiała „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Łopiennie". Obecnie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie stanowi miejsce zamieszkania dla 50 dziewcząt z różnych regionów kraju. Są to dzieci niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie.

Zadaniem Domu jest zaspokojenie potrzeb bytowych, mieszkaniowych, zdrowotnych w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie. Dzieci mają zapewnione miejsce zamieszkania, które jest odpowiednio wyposażone, wyżywienie, także dietetyczne. Podopieczne znajdują się pod opieką duchową, lekarską i pielęgniarską, łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności. Placówka zapewnia usprawnienie lecznicze w miarę możliwości Domu, wychowanie i warunki uczenia się samoobsługi oraz nauczanie specjalne na poziomie szkoły życia, terapię zajęciową i pracę. Staraniem sióstr jest zapewnienie dzieciom warunków rodzinnych.

Dzieci mają zapewnioną zmianę miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestniczeniem w różnych formach aktywności, podmiotowe traktowanie i pomoc w przełamywaniu izolacji oraz monotonii życia, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwianie nawiązywania przyjaźni z osobami spoza ośrodka oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Dzieci niepełnosprawne potrzebują osób, które poświęcają im siebie, darzą je swoją miłością oraz interesują się ich życiem.

Dom posiada różne możliwości rehabilitacyjne i rekreacyjne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz terapii np.: gotowanie, pieczenie, przygotowywanie posiłków, obsługa stołu, zasady dobrego wychowania, obsługa komputera oraz zajęcia manualne z terapii zajęciowej.

Działa tu również grupa teatralna oraz grupa sportowa - Sekcja Olimpiad Specjalnych "Słoneczko".

 

Przeznaczając 1% Twojego podatku na rzecz Stowarzyszenia "Uśmiech Nadziei"
WSPOMAGASZ
funkcjonowanie i wspierasz rozwój Domu Pomocy Społecznej.